دریچه های برگشت

 

دریچه های برگشت

دریچه های برگشت

دریچه های برگشت

دریچه های برگشت 

 دریچه های برگشت بیشتر در کانال های مکش هوای برگشت توسط سیستم هواساز ویا برای یکسان سازی وتبادل هوا بین دومحیط همجوار کاربرد داشته واز جنس آلومینیوم وگالوانیزه تولید می شودوامکان کنترل میزان خروجی هوا با نصب دمپر وجود دارد. دریچه های برگشت پره ایرفویلی دارای فضای استاندارد بین تیغه ها یعنی ۳/۴ اینچ می باشند. دراین نوع دریچه ها تیغه ها در دوحالت ۰درجه و۴۰ درجه ساخته می شوند..

دریـــــچـــه  بــرگـــشت  پـــره ایـــرفــویـــلی ۰ درجــه

دریچه های برگشت

 

دریچه های برگشت

 

دریچه های دیواری پره ایرفویلی برگشت ازجنس آلومینیوم و استیل دارای فاصله ۳/۴ اینچ بین تیغه ها دارای زاویه انحراف ۰ درجه درتیغه ها دارای تقویت کننده در گوشه قاب

 

 

 

 

 

 

 

 

برگه‌ها : 1 2 3

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template