دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

Category: دریچه های تایلیمحصولات Comments: بدون نظر

 

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

introo

 

10

 

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

دریچه های  دکوراتیو

 

کاربرد

انواع مصارف خانگی ،اداری ، رستوران ها هتل ها ،نصب بر روی سقف کاذب از نوع آرم استرانگ در اندازه ۶۰ * ۶۰

قابلیت ها

نصب آسان و سریع و قابلیت استفاده انواع تبدیل های پشت آن جهت اتصال به لوله فلکسی یا کانال

 

 

1

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

introo

 

دریــــچــــه  دکـــــوراتـــیــو ســقــفی چـــهار گـــوش  (مدل ۱)

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

دریــــچــــه  دکـــــوراتـــیــو ســقــفی چـــهار گـــوش  (مدل ۲)

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

دریــــچــــه  دکـــــوراتـــیــو اســلــوت

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

دریــــچــــه  دکــــوراتـــیـــو مـــشــــبــــــک 

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

 

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

introo

دریـــچـــه  دکــــوراتــیــو ســقـفی چـــهار گــوش  (مدل ۳)

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

دریـــچـــه  دکــــوراتــیــو مــشــبک چـــهــار گــوش 

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

دریــــچــــه  دکــــوراتــیـــو شــــش ضـلــــعی

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

دریـــچـــه  دکــــوراتــیــو ســقـفی چـــهار گــوش  (مدل ۴)

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

 

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

introo

 

دریـــچـــه  دکــــــوراتـــــیـــو  خـــــطـــــی  چــــهـــار طــــرفـــه

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

دریـــچـــه  دکــــــوراتـــــیـــو  خــــطــــی  چـــهـــار طــــرفـــه گـردابـی

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

دریـــچـــه  دکــــــوراتـــــیـــو  مـــشـبـک  چــــهـــار طــــرفـــه

دریـــچـــه  دکــــــوراتـــــیـــو  مـــشـبـک  چــــهـــار طــــرفــه گـــردابــی

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

دریچه  دکوراتیو  خورشیدی گردابی

دریچه های تایلی (آرم استرانگ ) دکوراتیو

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template