دریچه های گرد مشبک مربعی یا سبد تخم مرغی

Category: دریچه های گردمحصولات Comments: بدون نظر

 

دریچه های گرد مشبک مربعی یا سبد تخم مرغی (Round Egg Crate Grill)

دریچه های گرد

دریچه های مشبک مربعی یا سبد تخم مرغی (Round Egg Crate Grill)

دریچه های مشبک جهت رفت درمکانهای تک زون وبیشترجهت برگشت وتخلیه ودرهرمکانی قابل استفاده می باشند.
به دلیل دارا بودن اصطکاک کم در برخورد باجریان هوا دارای خروجی حداکثر در شدت جریان بوده واصولا زمانی که مقدار جریان هوا با افت فشار کم و طول پرتاب بلند مورد نیاز است از این نوع دریچه استفاده می شود.
پره های تنظیم هوای موازی این دریچه ها به منظور کنترل مقدار جریان هوا به صورت های افقی وعمودی قرار گرفته اند.
این محصولات باپره های ثابت در حالت های ۰ و۴۵ درجه وامکان هوادهی ازیک تا چهار طرف ونیز حالت چرخشی را دارا می باشند.
این دریچه ها رامی توان ازجنس آلومینیوم و ABS تولید کرد.
این دریچه ها به صورت شبکه های ۱۲٫۵*.۵!۱۲ mm ساخته می شوند.
دارای صدای کم می باشند .
هوادهی دراین نوع دریچه هابه صورت رشته ای می باشد.

دریچه های گرد  مشبک مربعی یا سبد تخم مرغی

جدول اطلاعات فنی دریچه گرد مشبک صاف

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template