دریچه های سقفی چهار گوش چهار طرفه

Category: دریچه های سقفی چهار گوشدریچه های سقفی چهار گوش چهار طرفهمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های سقفی چهار گوش چهار طرفه

دریـــچـه هــای سقفی چهار گوش

 

دریچه های سقفی چهار طرفه

دریچه های سقفی چهار طرفه مناسبترین وبهترین گزینه درمکانهایی است که اطراف دریچه در سقف مانعی برای توزیع هوا وجود ندارد
دریچه های سقفی چهار طرفه یک محصول همواره محبوب برای سالهای زیادی است که می توان آن را همراه با طرح های زیبای هندسی درسقف به کاربرد.

دریچه های سقفی چهار طرفه.

دریچه سقفی چهار طرفه کلاف پهن

دریچه سقفی چهار طرفه  کلاف دور باز

جدول انتخاب سایز و سایر مشخصات عملکردی دریچه سقفی4 طرفه در حالت مربعی

جدول انتخاب سایز و سایر مشخصات عملکردی دریچه سقفی 4 طرفه در حالت غیر مربعی

 

 

 

 

 

 

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template