دریچه های سقفی چهار گوش سه طرفه

Category: دریچه های سقفی چهار گوشدریچه های سقفی چهار گوش سه طرفهمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های سقفی چهار گوش سه طرفه

دریـــچـه هــای سقفی چهار گوش

دریچه های سقفی سه طرفه

دریچه های سقفی سه طرفه مناسبترین وبهترین گزینه درمکانهایی است که یک ضلع دریچه به دیوار متصل باشد ونمی خواهیم هوا با دیوار برخورد داشته باشد. وازیک واحد توزیع شود.

دریچه های سقفی سه طرفه

دریچه های سقفی  سه طرفه کلاف دور باز

دریچه های سقفی  سه طرفه کلاف پهن

جدول انتخاب سایز و سایر مشخصات عملکردی  دریچه سقفی3 طرفه در حالت مربعی

جدول انتخاب سایز و سایر مشخصات عملکردی دریچه سقفی3 طرفه  در حالت غیر  مربعی  و حهت دهی بیشتر هوا از طول بزرگتر

جدول انتخاب سایز و سایر مشخصات عملکردی دریچه سقفی3 طرفه  در حالت غیر  مربعی  و جهت دهی بیشتر هوا از طول  کوچکتر

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template