دریچه های سقفی چهار گوش دو طرفه

Category: دریچه های سقفی چهار گوشدریچه های سقفی چهار گوش دو طرفهمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های سقفی چهار گوش دو طرفه

دریـــچـه هــای سقفی چهار گوش

دریچه های سقفی دوطرفه

دریچه های سقفی دوطرفه مناسبترین وبهترین گزینه درمکانهایی مانند راهروها است که هوا باید دردوجهت مخالف وازیک واحد توزیع شود.

دریچه های سقفی دوطرفه

دریچه های سقفی دوطرفه کلاف پهن

دریچه های سقفی دوطرفه کلاف دور باز

دریچه های سقفی دوطرفه کنجی کلاف پهن

جدول انتخاب سایز و سایر مشخصات عملکردی دریچه سقفی 2 طرفه در حالت مربعی

جدول انتخاب سایز و سایر مشخصات عملکردی دریچه سقفی 2 طرفه در حالت غیر مربعی  چیدمان پره ها در ضلع بزرگتر

جدول انتخاب سایز و سایر مشخصات عملکردی دریچه سقفی 2 طرفه در حالت غیر مربعی  چیدمان پره ها در ضلع کوچکتر

جدول انتخاب سایز و سایر مشخصات عملکردی دریچه سقفی 2 طرفه کنجی در حالت مربعی

جدول انتخاب سایز و سایر مشخصات عملکردی دریچه سقفی 2 طرفه کنجی در حالت غیر مربعی

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template