دریچه های سقفی چهار گوش یک طرفه

Category: دریچه های سقفی چهار گوشدریچه های سقفی چهار گوش یک طرفهمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های سقفی چهار گوش یک طرفه

دریـــچـه هــای سقفی چهار گوش

دریچه سقفی یک طرفه

دریچه سقفی یکطرفه ، بهترین گزینه برای توزیع هوای رفت درمکانهایی مانند لبه های اتاق ویا نزدیک درهای بیرونی درجاهایی
که ممکن است هدایت مستقیم هوا غیرمفید باشد، می باشد.

 دریچه سقفی یک طرفه

 دریچه سقفی  1 طرفه کلاف پهن

 دریچه سقفی  1 طرفه کلاف دور باز

جدول انتخاب سایز و سایر مشخصات عملکردی دریچه سقفی 1 طرفه در حالت  مربعی

جدول انتخاب سایز و سایر مشخصات عملکردی دریچه سقفی 1 طرفه در  حالت  غیر مربعی  چیدمان پره ها در ضلع بزرگتر

جدول انتخاب سایز و سایر مشخصات عملکردی دریچه سقفی 1 طرفه در  حالت  غیر مربعی  چیدمان پره ها در ضلع  کوچکتر

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template