جداول مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزی

Category: جداول مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزیدریچه های دیواریمحصولات Comments: بدون نظر

جداول مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزی

دریچه های خطی

 

جداول مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزی رفت
کارایی براساس سایزهای مشخص شده می باشد.

جداول مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره ایرفویلی رفت

مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزی رفت

مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزی رفت  کارایی براساس سایزهای مشخص شده می باشد.

مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزی رفت  کارایی براساس سایزهای مشخص شده می باشد.

فاکتورهای تصحیح برای دریچه های دیواری رفت

فاکتورهای تصحیح برای دریچه های دیواری رفت

فاکتورهای تصحیح فشارکل وپرتاب در مقدارها ی به دست آمده ازجداول ضرب می شوند.
فاکتور تصحیح NC اضافه می شود.

انتشار در برابر پرتاب در حالت برخورد باسقف

انتشار در برابر پرتاب در حالت برخورد باسقف

توجه
این اطلاعات کارایی ها مربوط به دریچه ها ی با دمپراست.
فشارها برحسب اینچ آب می باشند.
سرعت خروجی دریچه ( core velocity) برحسب فوت در دقیقه است.
طول پرتاب برای سرعتهای میانه ( terminal ) در ۵۰،۱۰۰،۱۵۰ فوت بردقیقه است.
هرNC نشان دهنده مقدار صدا است که ازفشار درهریک از اکتاوباندهای ۲ تا۷ تجاوز نمی کند.
هر مقدار NC به جذب ۱۰db اتاق بستگی دارد.
هرمقدار NC بیشتر به کارایی دریچه در زاویه ۰ درجه بستگی دارد.
خطهای جدا کننده در جداول w1-w5 محدوده NC رامشخص می کنند.
( _ ) فاصله در جداول مقدار NC کمتراز ۱۰ را بیان می کند.

 

انتشار در برابر پرتاب در حالتی که برخورد هوا با سقف وجود ندارد (فاصله سقف تا دریچه بیش از ۸۰ سانتی متر است)

انتشار در برابر پرتاب در حالتی که برخورد هوا با سقف وجود ندارد (فاصله سقف تا دریچه بیش از 80 سانتی متر است)

انتشار در برابر پرتاب در زوایه ۰درجه افقی(نمای خروج جت هوا از دریچه دیواری )

توجه کنید که در سه نمودارزیر رویه سایه زده شده خارجی ، سرعت ۵۰FPM ، ناحیه سفید سرعت۱۰۰FPM وناحیه داخلی سرعت ۱۵۰FPM رانمایش می دهد.
همان طور که از نمودارها مشخص می شود زاویه انتشار روی مقدار ریزش تاثیر می گذارد به طوری که هرچه زاویه انتشار بیشتر می شود طول پرتاب کمترومقدار ریزش بیشتر می شود.

انتشار در برابر پرتاب در زوایه  0درجه افقی(نمای خروج  جت هوا از دریچه دیواری )

انتشار در برابر پرتاب در زوایه ۲۲٫۵ درجه افقی(نمای خروج جت هوا از دریچه دیواری )

انتشار در برابر پرتاب در زوایه 22.5  درجه افقی(نمای خروج  جت هوا از دریچه دیواری )

انتشار در برابر پرتاب در زوایه ۴۵ درجه افق(نمای خروج جت هوا از دریچه دیواری )

انتشار در برابر پرتاب در زوایه  45 درجه افقی (نمای خروج  جت هوا از دریچه دیواری )

 

 

 

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template