جدول جریان هوا برای دریجه خطی اسلوت به منظور استفاده در رفت

Category: دریچه های خطی اسلوتدریچه های خطی اسلوتمحصولات Comments: بدون نظر

جدول جریان هوا برای دریجه خطی اسلوت به منظور استفاده در رفت

دریچه های خطی اسلوت

  داده های مربوط به جریان هوا در حالت رفت با فاصله هوایی ۲۰

جدول شماره 3 - داده های مربوط به جریان هوا در حالت رفت با فاصله هوایی 20

  داده های مربوط به جریان هوا در حالت رفت با فاصله هوایی ۲۵

        جدول شماره 4 - داده های مربوط به جریان هوا در حالت رفت با فاصله هوایی 25

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template