جدول جریان هوا برای دریجه خطی اسلوت به منظور استفاده دربرگشت

Category: دریچه های خطی اسلوتدریچه های خطی اسلوتمحصولات Comments: بدون نظر

جدول جریان هوا برای دریجه خطی اسلوت به منظور استفاده دربرگشت

دریچه های خطی اسلوت

جدول جریان هوا برای دریجه خطی اسلوت به منظور استفاده دربرگشت بافاصله هوایی ۲۰mm

جدول جریان هوا برای دریجه خطی اسلوت به منظور استفاده دربرگشت بافاصله هوایی 20mm

جدول جریان هوا برای دریجه خطی اسلوت به منظور استفاده در برگشت با فاصله هوایی۲۵mm

جدول جریان هوا برای دریجه خطی اسلوت به منظور استفاده در برگشت با فاصله هوایی25mm  در برگشت  عرض اسلوت 20mm

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template