دریچه های خطی اسلوت در حالت های مختلف

Category: دریچه های خطی اسلوتدریچه های خطی اسلوتمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های خطی اسلوت در حالت های مختلف

دریچه های خطی اسلوت

مقاطع پروفیل اسلوت

مقطع انتخاب سایز دریچه های اسلوت

 

   جدول اندازه بازشوها برای اسلوت  1

نحوه موقعیت  پره ها برای توزیع هوا در جهات مختلف.

نحوه موقعیت  پره ها برای توزیع هوا در جهات مختلف.

پلنوم باکس

دریچه های اسلوت در اغلب موارد به همراه یک پلنیوم باکس  در پانل های سقف کاذب نصب می شوند و نحوه نصب آنها به گونه ای است که در آن هیچ پیچی  قابل دیدن نیست  واین باعث می شود که اسلوت برای هر محیط داخلی قابل استفاده باشد.
از جعبه های پلنوم به منظور تجمع مناسب هوا درپشت این دریچه استفاده می شود وبدین ترتیب توزیع هوا در طول دریچه ها به صورت پیوسته ویکنواخت انجام می گیرد.
این جعبه های پلنیوم را می توان با عایق های حرارتی وصوتی مجهز نمود.

اتصال اسلوت با پلنیوم

     اتصال اسلوت با پلنیوم

 

پلنوم باکس

دریچه های خطی اسلوت در حالت های مختلف

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template