دریچه های خطی اسلوت قوسی و کنجی

Category: دریچه های خطی اسلوتدریچه های خطی اسلوتمحصولات Comments: بدون نظر

دریچه های خطی اسلوت قوسی و کنجی

دریچه های خطی اسلوت

 

دریچه های خطی اسلوت قوس دار

 

 

 

دریچه های اسلوتی را می توان به صورت قوس دار درامتداد هر خط منحنی مخصوص فضاهایی که امکان نصب دریچه خطی اسلوت صاف وجود ندارداستفاده کرد.
نکته قابل ذکر در دریچه های اسلوت قوس دار عدم وجود  پره داخلی و دمپر کشویی پشت آن می باشد.

 

 

 

 

دریچه خطی اسلوت قوسی جهت هوای رفت

دریچه خطی قوسی جهت هوای رفت

دریچه های اسلوت را می توان درهر زاویه ای ازکنج پلان داخلی نصب کرد.

انواع کنج های دریچه خطی اسلوت

انواع کنج های دریچه خطی اسلوت

 

 

 

 

 

 

دریچه اسلوتی   90 درجه یا گونیا

 

 

 

 

 

دریچه اسلوتی   ۹۰ درجه یا گونیا
۹۰  ◦ horizental mitered corner section
این نوع دریچه در کنج  سقف قابل نصب است

 

 

 

 

 

 

 دریچه اسلوتی نا گونیا

 

 

 

 

دریچه اسلوتی نا گونیا
Variable mitered corner section
این نوع دریچه در کنج دیوار و سقف قابل نصب است
این نوع مخصوص کنجی دارای زاویه بزرگتر از ۹۰ و کوچکتر از ۱۸۰ می باشند

 

 

 

 

دریچه اسلوتی عمودی به سمت خارج

 

دریچه اسلوتی عمودی به سمت خارج
Vertical  outside mitered corner section
این نوع دریچه روی پیشانی دیوار در جایی که  سطح بیرونی دو دیوار با هم برخورد می کنند  قابل نصب است .

 

 

 

 

 

 

دریچه اسلوتی عمودی به سمت داخل

 

 

دریچه اسلوتی عمودی به سمت داخل
Vertical  inside mitered corner section
این نوع دریچه روی پیشانی دیوار در جایی که  سطح داخلی دو دیوار با هم برخورد می کنند  قابل نصب است .

 

 

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template