دریچه های خطی کنجی

Category: دریچه های خطی Comments: بدون نظر

دریچه های خطی کنجی

دریچه های خطی صنایع فلزی توحید

دریچه های خطی کنجی

دریچه خطی قابل نصب در کنج

 

 

دریچه های خطی را می توان در کنج سقف یا کنج پیشانی دیوار ها با هر زاویه دلخواه استفاده نمودکه این مهم به وسیله کنج های مجزا میسر می شود .

انواع کنج های دریچه های خطی

دریچه خطی گوشه ای  90 درجه یا گونیا

 

دریچه خطی گوشه ای  ۹۰ درجه یا گونیا

Standard 90  ◦ horizental mitered corner section

این نوع دریچه در کنج دیوار و سقف قابل نصب است
پره ها با زاویه ۰ و ۱۵ و ۳۰ درجه تنظیم شده اند.
نکته مهم در دریچه های خطی گونیا با زاویه ۱۵ یا ۳۰ درجه مشخص نمودن جهت پرتاب بوده
که  به سمت داخل کنج یا خارج آن باشد

 

 

 

 

دریچه خطی گوشه ای نا گونیا

دریچه خطی گوشه ای نا گونیا

Special horizental mitered corner section
این نوع دریچه در کنج دیوار و سقف قابل نصب است
پره ها با زاویه ۰ و ۱۵ و ۳۰ تنظیم شده اند.
این نوع مخصوص کنجی دارای زاویه بزرگتر از ۹۰ و کوچکتر از ۱۸۰ می باشند
نکته مهم در دریچه های خطی  نا گونیا با زاویه ۱۵ یا ۳۰ درجه مشخص نمودن جهت پرتاب بوده
که  به سمت داخل کنج یا خارج آن باشد

 

دریچه خطی چند ضلعی

دریچه خطی گوشه ای نا گونیا

 دریچه خطی گوشه ای عمودی به سمت خارج

دریچه خطی گوشه ای عمودی به سمت خارج

Vertical  outside mitered corner section
این نوع دریچه روی پیشانی دیوار در جایی که  سطح بیرونی دو دیوار با هم برخورد می کنند  قابل نصب است .
پره ها با  زاویه های ۰ ، ۱۵ و۳۰ درجه تنظیم شده اند و زاویه کنج ۹۰ درجه است .

 

 

 دریچه خطی گوشه ای عمودی به سمت داخل

 دریچه خطی گوشه ای عمودی به سمت داخل

Vertical  inside mitered corner section
این نوع دریچه روی پیشانی دیوار در جایی که  سطح داخلی  دو دیوار با هم برخورد می کنند  قابل نصب است .
پره ها با  زاویه های ۰ ، ۱۵ و۳۰ درجه تنظیم شده اند و زاویه کنج ۹۰ درجه است .

 

 

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template