دریچه های خطی در طول زیاد

Category: دریچه های خطی Comments: بدون نظر

دریچه های خطی در طول زیاد

دریچه های خطی صنایع فلزی توحید

 

دریچه های خطی باعرض های مختلف از ۱/۲ ۱ تا ۱۲ اینچ وحتی بنا به سفارش تا ۲۴ اینچ قابل ساخت می باشند.
استانداردهای عرض دریچه های خطی “ ۱/۲ ۱ ، ”۲ ، “۱/۲ ۲ ،” ۳ ،” ۱/۲ ۳ ،” ۴ ،” ۵ ،” ۶،” ۸   ، “۱۰  ، ” ۱۲ باهر طولی از ۶ اینچ تا ۸فوت رادارند
دریچه های خطی با  طول های زیاد   قابل تقسیم  به بخش های مختلف   تولید می گردند و  حداکثر طول هر قسمت تا   ۸ فوت  قابل   تولید می با شد که این بخش های مختلف را می توان به یکدیگر وصل کرد تا ظاهری به هم پیوسته رانشان دهند.

دریچه ها خطی در طول های بلند

دریچه های خطی در طول بلند

مثال
اگر کل طول L ساخته شده ازدریچه های خطی باشد داریم :
L<2000mm بنابراین دریچه ازیک قسمت ساخته می شود.
۲۰۰۰<L<4000mmبنابراین دریچه از دوقسمت ساخته می شود.
L>4000mm  دریچه ازچندین قسمت ساخته می شود.

 

 

جدول اندازه قسمت های مختلف دریچه های خطی با طول بلند

جدول انتخاب دریچه های خطی با طول بلند

Leave a reply

Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template