Category جداول مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزی

نرم افزار انتخاب محصول

Category: جت نازلجداول مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزیدریچه سوناییدریچه های برگشتدریچه های تایلیدریچه های خطیدریچه های خطی اسلوتدریچه های خطی اسلوتدریچه های دیواریدریچه های سقفی چهار گوشدریچه های سقفی چهار گوش چهار طرفهدریچه های سقفی چهار گوش دو طرفهدریچه های سقفی چهار گوش سه طرفهدریچه های سقفی چهار گوش یک طرفهدریچه های سقفی گرددریچه های سقفی گرد برجستهدریچه های گرددسته‌بندی نشدهمحصولات Comments: بدون نظر

ادامه مطلب

جداول مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزی

Category: جداول مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزیدریچه های دیواریمحصولات Comments: بدون نظر

جداول مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزی

دریچه های خطی

جداول مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزی رفت
کارایی براساس سایزهای مشخص شده می باشد.

جداول مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره ایرفویلی رفت

مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزی رفت

مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزی رفت  کارایی براساس سایزهای مشخص شده می باشد.

مشخصات کارایی در دریچه های دیواری پره لنزی رفت  کارایی براساس سایزهای مشخص شده می باشد.

فاکتورهای تصحیح برای دریچه های دیواری رفت

فاکتورهای تصحیح برای دریچه های دیواری رفت

فاکتورهای تصحیح فشارکل وپرتاب در مقدارها ی به دست آمده ازجداول ضرب می شوند.
فاکتور تصحیح NC اضافه می شود.

انتشار در برابر پرتاب در حالت برخورد باسقف

انتشار در برابر پرتاب در حالت برخورد باسقف

توجه
این اطلاعات کارایی ها مربوط به دریچه ها ی با دمپراست.
فشارها برحسب اینچ آب می باشند.
سرعت خروجی دریچه ( core velocit...

ادامه مطلب
Designed by SMThemes.com, thanks to: Simple WordPress themes, LizardThemes.com and WordPress template